ข้อบัญญัติงบประมาณ - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก arrow ข้อมูลดำเนินงาน arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่วนสวัสดิการสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
06 ส.ค. 2015 10:06น.

๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

-  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

-  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

-  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

-  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

-  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

-            งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

-       งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่สมแก่วัย

-            งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

-            งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

-            งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

      -  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

      -  การพัฒนาสตรีและกิจกรรมสตรี

      -  การสนับสนุนกิจกรรมของสตรี

      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  4. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

      -  งานสารบรรณและธุรการ

      -  งานจัดเก็บและบริการข้อมูล

 -  งานอำนวยการและประสานงาน 

 -  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

 -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
11 มี.ค. 2015 11:24น.
โครงสร้าง อบต. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
07 ก.ค. 2010 10:31น.
ส่วนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
01 ก.ค. 2010 16:54น.

ส่วนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 ก.ค. 2010 11:33น. )
ส่วนโยธา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
01 ก.ค. 2010 16:43น.

ส่วนโยธา
         มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 01 ก.ค. 2010 17:10น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 15
นาฬิกา
ปฏิทิน
มีนาคม 2562 เมษายน 2562
สัปดาห์ที่ 9 1 2
สัปดาห์ที่ 10 3 4 5 6 7 8 9
สัปดาห์ที่ 11 10 11 12 13 14 15 16
สัปดาห์ที่ 12 17 18 19 20 21 22 23
สัปดาห์ที่ 13 24 25 26 27 28 29 30
สัปดาห์ที่ 14 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
ราคาน้ำมันวันนี้
World Time
Location
Random Image
4.jpg