ข้อบัญญัติงบประมาณ - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก arrow ข้อมูลดำเนินงาน arrow ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่วนสวัสดิการสังคม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
06 ส.ค. 2015 10:06น.

๑. งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-  งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง

-  งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

-  งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ

-  งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว

-  งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

-  งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ

-  งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท

-  งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

-  งานให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ

-  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

-            งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถา ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง

-            งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา

-       งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่สมแก่วัย

-            งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

-            งานให้คำปรึกษา แนะนำแก่เด็กและเยาชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่าง ๆ

-            งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๓. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ดังนี้

      -  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

      -  การพัฒนาสตรีและกิจกรรมสตรี

      -  การสนับสนุนกิจกรรมของสตรี

      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

  4. งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

      -  งานสารบรรณและธุรการ

      -  งานจัดเก็บและบริการข้อมูล

 -  งานอำนวยการและประสานงาน 

 -  งานจัดทำคำสั่งและประกาศ

 -  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
11 มี.ค. 2015 11:24น.
โครงสร้าง อบต. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
07 ก.ค. 2010 10:31น.
ส่วนการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
01 ก.ค. 2010 16:54น.

ส่วนการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 19 ก.ค. 2010 11:33น. )
ส่วนโยธา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
01 ก.ค. 2010 16:43น.

ส่วนโยธา
         มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 01 ก.ค. 2010 17:10น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 9 จาก 15
นาฬิกา
ปฏิทิน
ธันวาคม 2561 มกราคม 2562
สัปดาห์ที่ 48 1
สัปดาห์ที่ 49 2 3 4 5 6 7 8
สัปดาห์ที่ 50 9 10 11 12 13 14 15
สัปดาห์ที่ 51 16 17 18 19 20 21 22
สัปดาห์ที่ 52 23 24 25 26 27 28 29
สัปดาห์ที่ 1 30 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
ราคาน้ำมันวันนี้
World Time
Location
Random Image
rif.jpg