หน้าแรก - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก arrow ประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

--------------------------------

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค

ติดตั้งดั๊ม ชนิด ๖ ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเครนสลิงสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e -Auction)  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้คือ  ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท  (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน- ) (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                  ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีบริการหลังการขาย หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายและให้บริการหลังการขายพัสดุที่ประมูลราคาซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองยินยอมให้เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา

                 ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

       ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาซื้อของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง

                ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

      ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         

-2-

 

      (๓)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

   กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   29     กรกฎาคม     2558   ระหว่างเวลา  10.00 ถึงเวลา 11.00  น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี  (ชั้น 2 ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  3  สิงหาคม  2558  เวลา ๐๙.00 น.

             กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 255๘  ตั้งแต่ เวลา 09.3๐  น. เป็นต้นไป

              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,500.- บาท                (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ส่วนการคลัง/งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  ระหว่างวันที่  8 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่  21  กรกฎาคม 2558   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-4๕5-408 หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และwww.nawong.go.th

                                 ประกาศ   ณ   วันที่   8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

                              

                                                       (นายประเทิง  ขาวสอาด)

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง 
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  1/๒๕๕๘

การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  ลงวันที่ 8  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

-----------------------------------------------------------------------------------------------      

           องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนตำบล"  มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม ชนิด ๖ ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครนสลิงสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐  แรงม้าจำนวน ๑ คัน  ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง  2,500,000  บาท   (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

          ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

             ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                        

             ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

             ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย                                                        

             ๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน                                            

                     (๑)  หลักประกันซอง

                     (๒)  หลักประกันสัญญา

             ๑.๕ บทนิยาม                                                                    

                   (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

             ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                                       

                   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒                            

          ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                     ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีบริการหลังการขาย หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายและให้บริการหลังการขายพัสดุที่ประมูลราคาซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองยินยอมให้เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา

                    ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                    ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

{mospagebreak}

-2-

                 ๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางที่จัดการประมูล ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้            

                ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

     (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     (2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา

               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ

               ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

               (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ(๑)

               (๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

               (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑    ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

   ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

               (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

{mospagebreak}
-3-

               (๒) หลักประกันซอง ตามข้อ ๑.๔ (๑)

               (๓) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๓

     (๔) หลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์

     (๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบบัญชีเอกสารในข้อ ๑.๖ (๒)

          ๔. การเสนอราคา

             ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

             ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน....90...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

             ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

 

             สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ  ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน

             ๔.๔ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยการเสนอราคาในใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากลางทั้งหมด  โดยผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....60......วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

             ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง " ประธานกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/๒๕๕๘ " ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  29 กรกฎาคม   ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี (ชั้น 2)

             เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๕ (๑)  

 

{mospagebreak}
-4-

 

       ณ วันประกาศประมูลการซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ  ตามข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เปิดซองเอกสาร คือวันที่ 3  สิงหาคม 2558

  โดยปิดประกาศ ณ สถานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  และประกาศผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  

             หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

             เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 

            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก เพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือเป็นที่สุด

             การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

   ๔.๖ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิรับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

      (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดวันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว                  (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว

       (๒)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ให้บริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

       (๓)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้ เริ่มต้นที่ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

       (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

       (๕)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าระบบเข้าทำการประมูลของตลาดกลาง (Log in) มิฉะนั้นจะถูกยึดเงินประกันซอง

-5-

 

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ

(Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  5,000.- บาท จากราคาเริ่มต้นการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ  ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(8) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

๖.  หลักประกันซอง

              ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองร้อยห้า (5%) พร้อมการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคจำนวน

              ๑๒๕,๐๐๐ บาท  ( หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

             ๕.๑   เงินสด

             ๕.๒   เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูลราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันทำการของราชการ

             ๕.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ตามข้อ ๑.๕ (๑)

             ๕.๔  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

   ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

         หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน  นับจากวันที่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาพ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

          ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

              ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

              ๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา         ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่ส่วนสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เท่านั้น

 

-6-

 

   ๖.๓  องค์การบริหารส่วนตำบล สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

             (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

             (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

             ๖.๔  องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ ๔.๖ น้อยกว่า ๓ ราย หรืคณะกรรมการ e-Auction หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรประมูลซื้อต่อไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

             ๖.๕  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา   คณะกรรมการ e-Auction  หรือองค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

              ๖.๖  องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาเป็นต้น

               ๖.๗  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ   ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลฯ  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ๔.๖ และองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง

ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
06 ส.ค. 2015 10:06น. ส่วนสวัสดิการสังคม Administrator 7201
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
นาฬิกา
ปฏิทิน
มีนาคม 2562 เมษายน 2562
สัปดาห์ที่ 9 1 2
สัปดาห์ที่ 10 3 4 5 6 7 8 9
สัปดาห์ที่ 11 10 11 12 13 14 15 16
สัปดาห์ที่ 12 17 18 19 20 21 22 23
สัปดาห์ที่ 13 24 25 26 27 28 29 30
สัปดาห์ที่ 14 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
แบบสำวจ
ท่านได้รับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเวบไซต์ อบต.นาวุ้ง มากน้อยแค่ไหน
  
ราคาน้ำมันวันนี้
ขณะนี้มีผู้เข้าชมจำนวน
ขณะนี้มี 70 บุคคลทั่วไปออนไลน์
World Time
Location
Random Image
map.jpg