หน้าแรก - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
หน้าแรก arrow ประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง

เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

--------------------------------

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิค

ติดตั้งดั๊ม ชนิด ๖ ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเครนสลิงสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้าจำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e -Auction)  ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้คือ  ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท  (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน- ) (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                  ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีบริการหลังการขาย หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายและให้บริการหลังการขายพัสดุที่ประมูลราคาซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองยินยอมให้เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา

                 ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

       ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาซื้อของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง

                ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

      ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         

-2-

 

      (๓)  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

   กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   29     กรกฎาคม     2558   ระหว่างเวลา  10.00 ถึงเวลา 11.00  น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี  (ชั้น 2 ) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  3  สิงหาคม  2558  เวลา ๐๙.00 น.

             กำหนดเสนอราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 255๘  ตั้งแต่ เวลา 09.3๐  น. เป็นต้นไป

              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,500.- บาท                (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ส่วนการคลัง/งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  ระหว่างวันที่  8 กรกฎาคม 2558  ถึงวันที่  21  กรกฎาคม 2558   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-4๕5-408 หรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และwww.nawong.go.th

                                 ประกาศ   ณ   วันที่   8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2558

                              

                                                       (นายประเทิง  ขาวสอาด)

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง 
เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่  1/๒๕๕๘

การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม ชนิด 6 ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  ลงวันที่ 8  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558

-----------------------------------------------------------------------------------------------      

           องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "องค์การบริหารส่วนตำบล"  มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดตั้งดั๊ม ชนิด ๖ ล้อ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครนสลิงสามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร  มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐  แรงม้าจำนวน ๑ คัน  ทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ราคากลาง  2,500,000  บาท   (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

          ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

             ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ                        

             ๑.๒  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

             ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย                                                        

             ๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน                                            

                     (๑)  หลักประกันซอง

                     (๒)  หลักประกันสัญญา

             ๑.๕ บทนิยาม                                                                    

                   (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                   (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

             ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑                                       

                   (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒                            

          ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                     ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตและจำหน่าย หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย และมีบริการหลังการขาย หรือเป็นนิติบุคคลที่เป็นตัวแทนขายและให้บริการหลังการขายพัสดุที่ประมูลราคาซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเอกสารรับรองยินยอมให้เป็นตัวแทนจากผู้ผลิตตลอดระยะเวลาความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นตามสัญญา

                    ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                    ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

{mospagebreak}

-2-

                 ๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  และไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางที่จัดการประมูล ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลการซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้            

                ๕. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตมาแสดงด้วย

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

     (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

     (2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๓. หลักฐานการเสนอราคา

               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ ส่วน  คือ

               ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

               (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่         พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ข้อ(๑)

               (๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

               (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑    ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

   ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

               (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

{mospagebreak}
-3-

               (๒) หลักประกันซอง ตามข้อ ๑.๔ (๑)

               (๓) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๓

     (๔) หลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์

     (๕) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

     (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบบัญชีเอกสารในข้อ ๑.๖ (๒)

          ๔. การเสนอราคา

             ๔.๑   ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อเสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

             ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน....90...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

             ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

 

             สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ  ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน

             ๔.๔ ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ฯ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยการเสนอราคาในใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากลางทั้งหมด  โดยผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....60......วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

             ๔.๕  ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย   จ่าหน้าซองถึง " ประธานกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 1/๒๕๕๘ " ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  29 กรกฎาคม   ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี (ชั้น 2)

             เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อ ๑.๕ (๑)  

 

{mospagebreak}
-4-

 

       ณ วันประกาศประมูลการซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ  ตามข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เปิดซองเอกสาร คือวันที่ 3  สิงหาคม 2558

  โดยปิดประกาศ ณ สถานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง  และประกาศผ่านเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว  

             หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

             เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว 

            ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออก เพราะเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือเป็นที่สุด

             การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้

   ๔.๖ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิรับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

      (๑)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวันเวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดวันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว                  (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไขและข้อเสนอทางเทคนิคแล้ว

       (๒)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ให้บริหารตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

       (๓)  ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้ เริ่มต้นที่ ๒,๕๐๐,๐๐๐บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

       (๔)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

       (๕)  ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าระบบเข้าทำการประมูลของตลาดกลาง (Log in) มิฉะนั้นจะถูกยึดเงินประกันซอง

-5-

 

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูล และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ

(Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  5,000.- บาท จากราคาเริ่มต้นการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ  ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(8) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา  

๖.  หลักประกันซอง

              ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองร้อยห้า (5%) พร้อมการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคจำนวน

              ๑๒๕,๐๐๐ บาท  ( หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

             ๕.๑   เงินสด

             ๕.๒   เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ ที่ยื่นซองประมูลราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วันทำการของราชการ

             ๕.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ตามข้อ ๑.๕ (๑)

             ๕.๔  หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

   ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

         หลักประกันซองตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน  นับจากวันที่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ ราย  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาพ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

          ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

              ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้องค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

              ๖.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา         ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่ส่วนสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เท่านั้น

 

-6-

 

   ๖.๓  องค์การบริหารส่วนตำบล สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

             (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

             (๒)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

             ๖.๔  องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ ๔.๖ น้อยกว่า ๓ ราย หรืคณะกรรมการ e-Auction หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรประมูลซื้อต่อไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

             ๖.๕  ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา   คณะกรรมการ e-Auction  หรือองค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

              ๖.๖  องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาเป็นต้น

               ๖.๗  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ   ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูลฯ  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ๔.๖ และองค์การบริหารส่วนตำบล จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง

ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
06 ส.ค. 2015 10:06น. ส่วนสวัสดิการสังคม Administrator 5601
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
นาฬิกา
ปฏิทิน
ธันวาคม 2561 มกราคม 2562
สัปดาห์ที่ 48 1
สัปดาห์ที่ 49 2 3 4 5 6 7 8
สัปดาห์ที่ 50 9 10 11 12 13 14 15
สัปดาห์ที่ 51 16 17 18 19 20 21 22
สัปดาห์ที่ 52 23 24 25 26 27 28 29
สัปดาห์ที่ 1 30 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
แบบสำวจ
ท่านได้รับความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการเวบไซต์ อบต.นาวุ้ง มากน้อยแค่ไหน
  
ราคาน้ำมันวันนี้
ขณะนี้มีผู้เข้าชมจำนวน
ขณะนี้มี 66 บุคคลทั่วไปออนไลน์
World Time
Location
Random Image
menimage006.jpg