ข้อมูลสภาพทั่วไป - www.nawong.go.th สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์...องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-0610
ข้อมูลสภาพทั่วไป พิมพ์ อีเมล
ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลสภาพทั่วไป
เขียนโดย Administrator   

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล

  1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

           หมู่ 1 ห่างจากอำเภอ            8       กิโลเมตร
           หมู่ 2 ห่างจากอำเภอ            8       กิโลเมตร
           หมู่ 3 ห่างจากอำเภอ            9       กิโลเมตร
           หมู่ 4 ห่างจากอำเภอ           10      กิโลเมตร
           หมู่ 5 ห่างจากอำเภอ           10      กิโลเมตร
           หมู่ 6 ห่างจากอำเภอ           10     กิโลเมตร
           หมู่ 7 ห่างจากอำเภอ           15     กิโลเมตร
           หมู่ 8 ห่างจากอำเภอ           10     กิโลเมตร
          หมู่ 9 ห่างจากอำเภอ            15     กิโลเมตร

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองเพชรบุรี ระยะห่างจากอำเภอเมืองเพชรบุรี ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้
            ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี
            ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
            ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี
            ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี

1.2 เนื้อที่ (แสดงที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)
            เนื้อที่ 10.903 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,814.37 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม

1.4 จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่ (แสดงจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต.)
        หมู่ 1 บ้านคลองยาง
        หมู่ 2 บ้านไร่หงษ์
        หมู่ 3 บ้านสนาม
        หมู่ 4 บ้านไสกระดาน
        หมู่ 5 บ้านใต้
        หมู่ 6 บ้านนาวุ้ง
        หมู่ 7 บ้านต้นถนน
        หมู่ 8 บ้านบ่อมอญ - บ่อพราหมณ์
        หมู่ 9 บ้านสนามล่าง
หมายเหตุ จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)
       - จำนวนเทศบาล - แห่ง
       - จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง
1.6 ประชากร
       1.6.1 ประชากร ( ตามทะเบียนราษฎร์ ) ทั้งสิ้น 2,977 คน แยกเป็นชาย 1,449 คน
หญิง 1,528 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 273.04 คน/ ตารางกิโลเมตร
      1.6.2 ประชากร (ที่อาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ) ทั้งสิ้น 2,967 คน
แยกเป็นชาย 1,445 คน    หญิง 1,522 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 272.12 คน/ ตารางกิโลเมตร
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
      2.1 อาชีพ
รับราชการ , รัฐวิสาหกิจ , ทำนา , เลี้ยงไก่ , เลี้ยงโค , รับจ้าง , ข้าวเกรียบ
      2.2 หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต.
โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
3. สภาพทางสังคม
      3.1 การศึกษา
         - โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
         - โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
         - โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
         - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 10 แห่ง ( เพิ่มที่ทำการ 1 แห่ง )
     3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา
        - วัด 1 แห่ง
        - มัสยิด - แห่ง
        - ศาลเจ้า - แห่ง
        - โบสถ์ - แห่ง
    3.3 สาธารณสุข
        - โรงพยาบาลของรัฐบาลขนาด - เตียง - แห่ง
        - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
        - สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
        - ร้านขายยาปัจจุบัน - แห่ง
        - อัตราการมีและมีส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
   3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        - สถานีตำรวจ 1 แห่ง
        - สถานีดับเพลิง - แห่ง
4. การบริการพื้นฐาน
   4.1 การคมนาคม
           มีถนนสำหรับรถวิ่งตลอดทั้งหมู่บ้าน
   4.2 การโทรคมนาคม
          - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
          - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง
   4.3 การไฟฟ้า
          ไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่ โดยมีประชากรใช้ไฟฟ้าประมาณ 2,400 ราย
   4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
        - ลำน้ำ , ลำห้วย 1 แห่ง
        - บึง , หนองและอื่น ๆ - แห่ง
   4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        - ฝาย - แห่ง
        - บ่อน้ำตื้น 13 แห่ง
        - บ่อโยก - แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
   5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยาธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)ไม่มี
   5.2 มวลชนจัดตั้ง
        - กลุ่มสตรี 1 กลุ่ม 81 คน
        - กลุ่มเกษตรทำนาตำบลนาวุ้ง 1 กลุ่ม 100 คน
        - กลุ่มผู้สูงอายุ 9 กลุ่ม 361 คน
6. ศักยภาพในตำบล
      ก. ? ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
       (1) จำนวนบุคลากร จำนวน 16 คน
            ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน
              ตำแหน่งในส่วนการคลัง 3 คน
              ตำแหน่งในส่วนโยธา 2 คน
              ตำแหน่งลูกจ้างประจำ 1 คน
              พนักงานจ้างภารกิจ 4 คน
              คนงานทั่วไป 1 คน

      (2) ระดับการศึกษา
             ปวส. 2 คน
             ปริญญาตรี 13 คน
             ปริญญาโท 1 คน
      (3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2552 
           รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 276,245.12 บาท
           รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 5,859,837.12 บาท
           เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,968,045.28 บาท
    ข. ? ศักยภาพชุมชนและพื้นที่
          ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตร
          ที่ท่องเที่ยว -
         1) การรวมกลุ่มของประชาชน
          แยกประเภทกลุ่ม
          - กลุ่มส่งเสริมอาชีพ (เงินหมู่บ้านละ 100,000 บาท) 31 กลุ่ม
          - กลุ่มออมทรัพย์ (เกษตร) 1 กลุ่ม
          - กลุ่มสตรี ( แม่บ้าน) 9 กลุ่ม
          - กลุ่ม อสม. 9 กลุ่ม
         2) จุดเด่นของพื้นที่
            เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำเกษตร

นาฬิกา
ปฏิทิน
สิงหาคม 2563 กันยายน 2563
สัปดาห์ที่ 31 1
สัปดาห์ที่ 32 2 3 4 5 6 7 8
สัปดาห์ที่ 33 9 10 11 12 13 14 15
สัปดาห์ที่ 34 16 17 18 19 20 21 22
สัปดาห์ที่ 35 23 24 25 26 27 28 29
สัปดาห์ที่ 36 30 31
เพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มกิจกรรมใหม่
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
สืบค้น
ราคาน้ำมันวันนี้
World Time
Location
Random Image
acrobat.jpg